Gymnasium

Sofiaängens gymnasieskola är integrerad i behandlingsenheten och vänder sig till elever som på grund av psykiatriska eller psykosociala inlärningshinder är i behov av extraordinärt stöd. I mån av plats tas även elever utan behandlingsbehov emot. Ansökan görs via www.gyantagningen.se eller till rektor direkt på skolan.

Här finns:

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap SASAM

Introduktionsprogrammet /individuellt alternativ  IMIND

För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkänt betyg i 12 ämnen från grundskolan, varav  Sv, En, Ma samt Hi, Ge, Re och Sh måste finnas med.

Om man inte uppfyller dessa krav måste man gå Introduktionsprogrammet. Man kan också gå Introduktionsprogrammet för att bli behörig till andra program. Det behövs till exempel bara godkänt betyg i 8 ämnen för att bli behörig till ett Yrkesprogram. Mer information ges av vår SYV.

En elev som går Introduktionsprogrammet läser oftast bara grundskoleämnen för att uppnå full behörighet till att söka ett nationellet program. Den elev som saknar enstaka grundskolebetyg kan även påbörja ett eller flera gymnasieämnen.

En elev som går Samhällsvetenskapsprogrammet läser ett så kallat högskoleförberedande program. Kurser och ämnen som ingår samt examensmålen finns att läsa på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

En av elevens gymnasielärare blir också elevens mentor. Tillsammans upprättar elev, mentor och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram med kortsiktiga och långsiktiga mål samt en studieplan för elevens studier. Studieplanen innehåller valda kurser/ämnen och en tidplan för dessa. Mentor och elev träffas regelbundet varje vecka. Mentorn har också uppföljningssamtal fortlöpande med kontaktpersonen från behandlingsenheten, för elever inskrivna i behandling. En gång per termin träffas mentor, vårdnadshavare och elev i ett utvecklingssamtal.

I skolan arbetar eleverna enskilt eller i grupp tillsammans med läraren i sina respektive ämnen/kurser. Vår målsättning är att skapa de allra bästa förutsättningar för eleven att lyckas i sitt skolarbete samt ge en bas till fortsatt utbildning och/eller yrkesliv.