Grundskola

Sofiaängens grundskola är integrerad i Sofiaängens behandlingsenhet. I mån av plats tas även elever utan behandlingsbehov emot.

Våra elever går i årskurs 7, 8 och 9 och har behov av extraordinärt stöd på grund av psykiatriska och psykosociala inlärningshinder.

Eleven får en mentor, den lärare som ansvarar för elevens skoltid och som också har kontakten med vårdnadshavarna. Elev och mentor träffas förutom i undervisningen också på mentorsmöte en gång i veckan samt i enskilda samtal och tillsammans med vårdnadshavare. Mentorn är också den som har regelbundna uppföljningssamtal med kontaktpersonen inom behandlingsenheten, om eleven är inskriven för behandling.

Ett åtgärdsprogram och en individuell studieplan upprättas mellan elev, mentor och vårdnadshavare. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i kortsiktiga och långsiktiga mål och följs upp med regelbundna utvecklingssamtal.

I våra skollokaler har eleven en enskild arbetsplats i ett lugnt studierum. Mestadels består skoldagen av en-till-en-undervisning, men eleven får också träning i att delta i gruppundervisning. Antalet lektioner och ämnen anpassas fortlöpande och schemaläggs efter elevens behov. Även om våra elever har anpassad studiegång, finns grundskolans alla ämnen inom Sofiaängens skola.

En lektion i veckan har vi Livskunskap. Då diskuterar elever och personal etiska och andra frågor som inte ryms inom övriga skolämnen.

Vår målsättning är att ge eleven de allra bästa förutsättningarna att lyckas i sitt skolarbete. Tillsammans skapar vi en lugn och trygg skolmiljö där alla visar respekt och förståelse för varandras olikheter och likheter.

Många av våra elever har misslyckats i sin tidigare skola och saknar oftast betyg. Det är av största vikt att bygga upp en nära relation mellan lärare och elev så att de tillsammans kan hitta ingången till en lyckad skolgång. Varje elev är unik och behoven likaså. Med struktur och tålamod bygger vi en skoltid där eleven kan öka sin kompetens att använda sina förmågor.

Målet med undervisningen i grundskolan är att ge eleverna de kunskaper och betyg som behövs för att kunna gå vidare till studier på gymnasienivå.

Den elev som också går i behandling på Sofiaängen, är välkommen att fullfölja sina studier i Sofiaängens skola enligt sin studieplan, även om behandlingen avslutas.