Uppföljning och utvärdering

Som ett led i Sofiaängens kvalitetssäkringsarbete görs återkommande uppföljningar av uppnått behandlingsresultat utifrån väl definierade kvalitetsmål. Uppföljningarna sker kontinuerligt i det dagliga arbetet i skola och behandling och vid uppföljningsmöten med ungdom, föräldrar, och uppdragsgivare.

Sofiaängen har även utvecklat ett utvärderingssystem i som redovisar och följer upp behandlingsresultatet kring varje enskild ungdom. Varje ungdom, föräldrar och personal får vid inskrivning, utskrivning och uppföljning svara på frågor som bl.a. handlar om ungdomens självbild, styrkor och svagheter, mående, m.m. Utvärderingarna används i den kliniska bedömningen i varje enskild ärende och på sikt kommer materialet att skapa en databas som möjliggör forskning i den egna verksamheten.

Ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare får även vid utskrivning möjlighet att svara på frågor kring hur nöjda de är med Sofiaängens insatser. Den första sammanställningen av enkätundersökningar gjorda under 2009-2011  visar att de ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare som valt att svara på enkäten i hög grad är nöjda med den hjälp de fått på Sofiaängen. Så tyckte tyckte ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare:

  • Ungdomar och föräldrar överens om att det allmänna intrycket av Sofiaängen är gott eller mycket gott. ( > 86%)
  • 86% av ungdomarna är nöjda eller mycket nöjda med skolan
  • Ungdomar och föräldrar överens om att Sofiaängen varit ett tryggt eller mycket tryggt ställe (>86 %)
  • 100% av ungdomarna svarade att de mådde bättre efter avslutad behandling
  • Något fler ungdomar än föräldrar upplevde att de kunde påverka sin behandling (62% jmf med 54 %)
  • 62 % av föräldrarna upplevde att de hade fått hjälp att förstå sitt barns problematik.
  • 72 % av ungdomarna svarade att de  hade fått hjälp att förstå sig själva i samtalen
  • 82 % av uppdragsgivarna är mycket nöjda eller till stor del nöjd med Sofiaängens insats.