Behandling av ungdomar med starka tendenser till social isolering, “hemmasittare”

Kontaktpersonerna upprättar ett schema med ungdomen och dennes föräldrar om hur inslussningen ska planeras. I första hand undersöks föräldrarnas möjligheter och förutsättningar att vara delaktiga i behandlingens introduktionsfas. Det kan innebära att en förälder vistas på Sofiaängen tillsammans med sin son eller dotter, för att ge trygghet och stöd till dess stabila relationer har etablerats med behandlingspersonalen.

Kontaktpersonerna gör också hembesök och hämtar den unge på morgonen alternativt möter upp vid tunnelbana eller buss. För vissa ungdomar är den bästa lösningen att de får skjuts av sina föräldrar eller med skoltaxi.

Under inslussningsfasen introduceras den unge stegvis in i behandlingsprogrammet:

  • Kontaktpersoner gör hembesök och/eller möter och tar sällskap med den unge på resan till Sofiaängen
  • Föräldrar är med under dagtid på Sofiaängen
  • Familjesamtal
  • Individualterapi
  • Kontakt med lärare och skolundervisning
  • Planerade enskilda aktiviteter
  • Successiv ökning av antalet timmar per dag

Sofiaängen har påbörjat ett utvecklingsarbete gällande metoder kring hemmasittarproblematik utifrån skol- och behandlingsperspektiv. Tillsammans med ungdom och vårdnadshavare kartlägger vi tidigare insatser, behov och resurser. Kartläggningen ligger sedan som en grund för en handlingsplan av vilken det framgår hur vi konkret ska arbeta med eleven och dennes familj.