Behandling av ungdomar med självskadebeteende

  • Sofiaängens sjuksköterska följer upp och gör fortlöpande okulärbedömning av de ungdomar som har ett självskadebeteende.
  • Sjuksköterskan för omvårdnadsjournal och kontaktar vid behov vårdcentral.
  • Kontaktpersoner och sjuksköterska följer under dagtid den unge och ingriper snabbt om denne låser in sig på toaletten eller annat utrymme.
  • Om ungdomen skär sig under dagtid, bedömer sjuksköterskan om såret kan läggas om på Sofiaängen eller om det ska tas omhand på sjukhus eller vårdcentral. Vid dessa situationer informeras alltid föräldrarna.
  • I familjeterapin arbetar terapeuterna målmedvetet med att följa upp och kartlägga ungdomens självskadebeteende och vid vilka situationer det uppstår. Därefter kan terapeuterna inrikta sig på de delar av samspelet inom familjesystemet som är dysfunktionellt och som motverkar hälsa och utveckling.
  • I individualpsykoterapin arbetar terapeuten aktivt med att hjälpa den unge att hitta alternativa strategier för att hantera svåra känslor av ångest, aggressivitet eller avund.
  • Kontaktpersonerna följer varje dag upp om den unge har skadat sig och gör dagliga bedömningar av hur den unge mår och om det finns en akut risk för självskadande.
  • I behandlingsarbete, läkarsamtal och under konferenser görs fortlöpande bedömningar av suicidrisk och bakomliggande problematik av självskadebeteendet