Behandling av ungdomar med psykosproblematik

  • Kontinuerlig läkarbedömning och uppföljning av medicinering
  • Sofiaängens sjuksköterska fördelar dosetter och administrerar läkemedel.
  • Anpassat schema som tar hänsyn till svårigheten att delta i större grupper och som ger utrymme för vila och varande
  • Enskild undervisning i skolarbetet
  • Vilorum dit den unge kan dra sig tillbaka för att få vara ifred och för att sova
  • Dagligt stöd av kontaktpersonen under aktiviteter och måltider
  • I familjearbetet ges stöd, vägledning och information om diagnos, lämpligt förhållningssätt och bemötande. Föräldrarna får hjälp till krisbearbetning och stöd i att inrikta sig mot framtiden.
  • I individualpsykoterapin arbetar terapeuten aktivt med att hjälpa den unge att uppnå sjukdomsinsikt och stärka sina jagfunktioner.
  • Kontaktpersonen fungerar som ett ”hjälpjag”.
  • Aktivt samarbete med uppdragsgivaren och i förekommande fall barn- och ungdomspsykiatrisk klinik respektive vuxenpsykiatrisk klinik