Behandling

Vår psykoterapeutiska dagverksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi vänder oss också till deras familjer. Vårt arbete med att hjälpa tonåringen bygger på att våra insatser sker i nära samspel med dennes familj. Vi utgår ifrån att när en familjemedlem mår psykiskt dåligt behöver hela familjen hjälp och stöd i att förstå och bearbeta sin livssituation.

I mötet med behandlingspersonal kan ungdomarna få relationsproblem speglade och hjälp att göra dem begripliga och möjliga att hantera. I det personliga mötet skapas utrymme för att våga uppleva både kris, utveckling och förändring.

Efter utskrivning ingår eftervård med fortsatta psykoterapisamtal och vid behov även familjearbete. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa ungdomarna med utslussning till skola eller arbetsliv och att ta de första stegen mot vuxenlivet.

Varje ungdom får ett individuellt anpassat schema med behandlingsinsatser och skolundervisning. En egen kontaktperson ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet.

Vi har en psykodynamisk grundsyn som vi förenar med social träning samt jagstödjande och pedagogiska inslag i behandlingsarbetet. Vi integrerar också systemteoretiska och kognitiva tekniker.

Psykoterapi och social träning

Varje ungdom får individuell psykoterapi två gånger per vecka och familjeterapi en gång per vecka.

Den sociala träningen omfattar schemalagda aktiviteter som ger ungdomarna möjlighet att träna på socialt samspel och att bearbeta de problem som kan uppstå.

  • Träning i att ta gradvis ökat ansvar för egna behov, önskningar och handlingar i samspel med andra
  • Social inlärning och träning genom strukturerade dagliga aktiviteter
  • Skapande verksamhet med syfte att erbjuda nya uttrycksmedel Kontinuerlig kontakt med behandlingspersonal som kan vägleda, stödja och bli viktiga identifikationsobjekt
  • Träning i socialt samspel med jämnåriga

Skola

På Sofiaängen kan ungdomarna också gå i skola.

Sofiaängens friskola är integrerad i samma lokaler som behandlingseneheten. All undervisning är individanpassad och den individuella studieplanen upprättas i samråd med behandlingsenheten.

Det dagliga arbetet präglas av ett nära samarbete mellan behandlings- och skolpersonal.

Läs mer om Sofiaängens skola här.

Läs mer om Sofiaängens behandlingar av ungdomar med:

Neuropsykiatrisk diagnos

Social isolering

Självskadebeteende

Psykosproblematik